Vedtekter

Navn.
Navnet er Holmestrand Trekkspillklubb

Klubben er en upolitisk klubb for trekkspillinteresserte i Nordre Vestfold.
 


Formål.
 

 • Fremme interesse for trekkspillmusikk.
 • Gi tilbud om musikalsk utvikling og fellesskap for aktive utøvere.
 • Holde kontakt med lignende klubber med sikte på utveksling av erfaringer og gjensidig inspirasjon.
 • Være del av og bidra i det lokale kulturlivet.


Medlemskap.
 

 • Medlemskap inntrer ved innmelding til klubbens styre med nødvendige data (navn og adresse etc.) og årskontingent betalt.
 • Medlemmene er forpliktet til å overholde klubbens vedtekter og de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
 • Styret må rette seg lojalt etter vedtak gjort av årsmøtet og iverksette disse på raskeste og beste måte.
 • Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales innen utgangen av mars.
 • Oppsigelse av medlemskap må skje til klubbens styre.
 • Medlemmer som motarbeider klubbens lover eller på annen måte skader dens virksomhet, kan fratas medlemskapet. Fratakelse av medlemskap skal behandles i styret og krever vanlig flertall.
 • Personer som har gjort seg særlig fortjent ved sitt arbeid i eller for klubben, kan bli utnevnt til æresmedlemmer. Forslag til slik utnevnelse kan fremsettes av medlemmer overfor styret som fatter avgjørelse i saken. Æresmedlems-skap kunngjøres på klubbens årsmøte.
 • Æresmedlemsskap innebærer gratis medlemsskap i Holmestrand trekkspillklubb.Årsmøtet.
 

 • Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.
 • Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars.
 • Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 1/3 av klubbens medlemmer krever det.
 • Innkalling til årsmøte sendes medlemmer med 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
   
 • På årsmøtet behandles følgende saker:
  •  Årsberetning.
   o Regnskap i revidert stand.
   o Fastsettelse av kontingent.
   o Evt. innkomne saker.
   o Valg av representanter til styret. Ved ulike årstall velges leder, kasserer og ett styremedlem. Ved like årstall velges nestleder og sekretær. Alle
   valg er for 2 år.
   o Valg av revisor(er) som består av to personer. Det tilstrebes at én person er på valg hvert år og velges for 2 år.
   o Valg av representant(er) til valgkomitéen som består av to personer. Det tilstrebes at én person er på valg hvert år og velges for 2 år.


Styret.
 

 • Klubbens styre administrerer og har ansvaret for at årsmøtets vedtak blir etterkommet.
 • Styret består av: leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem.
 • Sistnevnte plikter spesielt å fremme interessene til de ikke-spillende medlemmene.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 • Styret oppnevner selv de komiteer og enkeltpersoner det trenger i sitt arbeid.
 • Styret kan oppnevne en person til musikalsk leder.
 • Styremøte holdes etter behov – normalt 4 ganger pr. år.
 • Alle styrevedtak skal protokollføres.
 • Styret sørger for festlige tilstelninger og annen inntektsbringende virksomhet som spilleoppdrag el.a. Styret plikter å føre en ansvarlig økonomi.
 • Styrets medlemmer er ulønnede.
 • Beretning over klubbens verdier og eiendeler fremlegges for årsmøtet sammen med regnskapet.
 • Styret innkaller til medlemsmøter etter behov.
   


Oppløsning.

 

 • Oppløsning av klubben kan bare gjøres på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.
 • I tilfelle klubbens opphør, skal dens midler avsettes på en egen konto og oppbevares i inntil 10 år.for andre formål enn eventuell oppstart/videre drift av trekkspillklubben.
 • Dersom midlene ikke er benyttet til dette formålet etter 10 år, tilfaller midlene musikklivet i kommunen etter en fordeling av kulturkontoret.Vedtektsendringer